เว็บโยธาไทย


ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธาพรีมิกซ์

ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์

โฆษณากับโยธาไทย

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
อบต.บ้านป่า อ.แก่งอคย จ.สระบุรี รับโอนย้ายหลายตำแหน่งอบต.บ้านป่า อ.แก่งอคย จ.สระบุรี
รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี 2-3 จำนวน 1 ตำแหน่ง
จพง.พัสดุ 2-3 จำนวน 2 ตำแหน่ง
ติดต่อ ผอ.กองคลัง  036-262-301
92
รบกวนหน่อยครับ พอดีผมต้องการ เอกสารเกี่ยวกับ การขอกลับเข้ารับราชการ ครับ ไม่ทราบว่าท่านใดพอจะอนุเคราะห์ผมได้บ้าง ขอรบกวนจริงๆ ครับ ก่อนจะลาออก ผมเป็น นักบริหารงานช่าง 6 ครับ ลาออกได้ 2 ปีกว่าแล้ว ตอนนี้ไปปรึกษาทางท่านนายก กับ ปลัดแล้ว ท่านไม่ขัดข้องที่จะรับผมเข้ารับราชการ แต่ติดอยู่ที่ แบบฟอร์ม เกี่ยวกับการขอกลับเข้ารับราชการ ขอรบกวนหน่อยครับ หรือจะส่งทาง E-mail ก้อ ขอความกรุณาส่งมาได้ที่  anw2549@gmail.com  จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ  ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ ใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขอกลับเข้ารับราชการ หรือ คนใกล้ตัว คนรู้จัก ที่ขอกลับเข้ารับราชการ รบกวน ขอคำแนะนำ หน่อยครับ / ขอบพระคุณอย่างสูงครับ  / ภาณุพงษ์
93
ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ ความรู้เรื่องงานบุคคลสำหรับช่างท้องถิ่นในการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญที่จะช่วยให้การทํางานด้านการช่าง เช่นการพัฒนาสาธารณูปโภคในองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ประสบความสําเร็จ และนอกเหนือจากองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ ที่จําเป็นต้องใช้ในการทํางานแล้ว ความรู้เรื่องงานบุคคล ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่จะช่วยให้ช่างท้องถิ่นสามารถนําความรู้ไปใช้วางแผนอนาคต เพื่อความก้าวหน้าในการทํางานรับราชการ และการพัฒนาตัวเองของช่างท้องถิ่นให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ อันจะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและส่วนรวมด้วยเช่นกัน
            ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องงานบุคคลสําหรับช่างท้องถิ่น สถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจึงจัดโครงการอบรม “ความรู้เรื่องงานบุคคลสําหรับช่างท้องถิ่น” ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฎิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจในงานบุคคลและเส้นทางความก้าวหน้าในการรับราชการ อันจะเป็นผลดีต่อองค์กรและส่วนรวมต่อไป

รายละเอียด รุ่นที่อบรม
-รุ่นที่ 1  วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
-รุ่นที่ 2  วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท หาดใหญ่/สงขลา
-รุ่นที่ 3  วันที่ 5-6 มีนาคม 2558 โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
-รุ่นที่ 4  วันที่ 16-17 มีนาคม 2558 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี
-รุ่นที่ 5  วันที่ 27-28 เมษายน 2558 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ พิษณุโลก

ค่าลงทะเบียน
> ค่าลงทะเบียน 2,400 บาท
รุ่นที่ 1 ชําระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ลดเหลือ 2,000 บาท
รุ่นที่ 2 ชําระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ลดเหลือ 2,000 บาท
รุ่นที่ 3 ชําระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ลดเหลือ 2,000 บาท
รุ่นที่ 4 ชําระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ลดเหลือ 2,000 บาท
รุ่นที่ 5 ชําระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ลดเหลือ 2,000 บาท
> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง
(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)

วิทยากร อาจารย์วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ รองปลัดเทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เนื้อหาการอบรม
วันที่ 1
> พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
> บทบาทหน้าที่ของ กถ.,ก.กลาง,ก.จังหวัด ต่อการบริหารงานบุคคล
> อํานาจหน้าที่ของนายก อปท.,ปลัด อปท.ในการบริหารงานบุคคล
> มาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงานช่างทุกตำแหน่งและความก้าวหน้า
> หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบประจําปีบัญชีเงินเดือน
> หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษประจําปี (โบนัส)
> การสอบแข่งขัน การบรรจุแต่งตั้ง การขอโอนย้าย การถูกสั่งประจํา
> การเลื่อนระดับในควบ,การเลื่อนนอกระดับควบ
> การเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับ
> การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การเขียนผลงานเพื่อลดระยะเวลาบริหาร
วันที่ 2
> การเปลี่ยนผ่านจากระบบซีสู่ระบบแท่ง
> ร่าง พรบ.บริหารงานบุคคลฉบับใหม่
> ร่าง โครงสร้างระบบชั้นงานแท่ง 4 แท่ง
> ร่าง มาตรฐานกําหนดตําแหน่งระบบแท่งของสายช่าง
> ร่าง โครงสร้างบัญชีเงินเดือน ขั้นต่ำ-ขั้นสูง
> ร่าง ข้อเสนอการจ่ายเงินเพิ่ม
> การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 > ถามตอบ เส้นทางความก้าวหน้าสายวิชาชีพช่าง


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สมัครอบรมคลิก   


หรือโทร 081-3282788

94
รับโอน/ย้าย
1. ช่างโยธา
2. นายช่างโยธา
3. นักบริหารงานช่าง หัวหน้าฝ่าย
ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
อยากได้เพื่อนร่วมงาน กองช่าง ทำงานง่าย มีผอ.กองช่าง คอยดูแลให้อีกที การเมืองนิ่ง
สนใจ ติดต่อ เบอร์โทร 089 678 7076 ช่างป้อม :)
95


http://training.yotathai.com/
โครงการอบรมของ Yotathai Training
เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558
-------------------------------------------------------------
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2558
ความรู้เรื่องงานบุคคลสำหรับช่างท้องถิ่น
ขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน 2,000 - 2,400
-------------------------------------------------------------
11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง
ขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน 2,800 - 4,500
-------------------------------------------------------------
16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร
เชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 2,200 - 3,000
-------------------------------------------------------------
16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
ความรู้เรื่องงานบุคคลสำหรับช่างท้องถิ่น
หาดใหญ่-สงขลา
ค่าลงทะเบียน 2,000 - 2,400
-------------------------------------------------------------
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
เขียนแบบอาคารด้วย AutoCAD
หาดใหญ่-สงขลา
ค่าลงทะเบียน 4,000 - 5,000
-------------------------------------------------------------
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
เขียนแบบอาคาร 3D ด้วย SketchUp
ขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน 4,000 - 5,000
-------------------------------------------------------------
5 - 6 มีนาคม 2558
ความรู้เรื่องงานบุคคลสำหรับช่างท้องถิ่น
เชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 2,000 - 2,400
-------------------------------------------------------------
9 - 13 มีนาคม 2558
เขียนแบบอาคารด้วย AutoCAD
อุบลราชธานี
ค่าลงทะเบียน 4,000 - 5,000
-------------------------------------------------------------
9 - 13 มีนาคม 2558
เขียนแบบอาคาร 3D ด้วย SketchUp
หาดใหญ่
ค่าลงทะเบียน 4,000 - 5,000
-------------------------------------------------------------
16 - 17 มีนาคม 2558
ความรู้เรื่องงานบุคคลสำหรับช่างท้องถิ่น
อุบลราชธานี
ค่าลงทะเบียน 2,000 - 2,400
-------------------------------------------------------------
16 - 20 มีนาคม 2558
การออกแบบโครงสร้างอาคาร ด้วย NEO RC
อุดรธานี
ค่าลงทะเบียน 4,500 - 5,500
-------------------------------------------------------------
18 - 20 มีนาคม 2558
การประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการทำงาน
ขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน 2,800 - 4,500
-------------------------------------------------------------
23 - 27 มีนาคม 2558
การประมาณราคาบ้านพักอาศัย
หาดใหญ่-สงขลา
ค่าลงทะเบียน 5,000 - 7,500
-------------------------------------------------------------
25 - 27 มีนาคม 2558
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ และการใช้ค่า K
ขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน 2,800 - 4,500
-------------------------------------------------------------
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2558
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ และการใช้ค่า K
หาดใหญ่
ค่าลงทะเบียน 2,800 - 4,500
-------------------------------------------------------------
7 - 9 เมษายน 2558
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ และการใช้ค่า K
เชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน 2,800 - 4,500
-------------------------------------------------------------
20 - 24 เมษายน 2558
เขียนแบบอาคาร 3D ด้วย SketchUp
อุบลราชธานี
ค่าลงทะเบียน 4,000 - 5,000
-------------------------------------------------------------
20 - 24 เมษายน 2558
เขียนแบบอาคาร 3D ด้วย SketchUp ระดับสูง
หาดใหญ่-สงขลา
ค่าลงทะเบียน 4,500 - 5,500
-------------------------------------------------------------
27 - 28 เมษายน 2558
ความรู้เรื่องงานบุคคลสำหรับช่างท้องถิ่น
พิษณุโลก
ค่าลงทะเบียน 2,000 - 2,400
-------------------------------------------------------------
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2558
การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน 2,800 - 4,500
-------------------------------------------------------------
6 - 8 พฤษภาคม 2558
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ และการใช้ค่า K
พิษณุโลก
ค่าลงทะเบียน 2,800 - 4,500
-------------------------------------------------------------
96
ประกาศโอนย้ายงานราชการ / รับโอน(ย้าย) ช่าง/นายช่าง หลายอัตรา
« กระทู้ล่าสุด โดย ผอ.กองช่าง เมื่อ มกราคม 14, 2015, 03:57:38 PM »
อบต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ รับโอน(ย้าย) ช่าง/นายช่าง หลายอัตรา ด่วน! สนใจติดต่อด่วน 02-727527 - 9 , 081-8698342 , 092-3837099
97
ประกาศโอนย้ายงานราชการ / อบต.ไทรน้อย รับโอน
« กระทู้ล่าสุด โดย สุเทพ เมื่อ มกราคม 14, 2015, 02:11:27 PM »
อบต.ไทรน้อย จ.นนนทบุรี รับโอน นักวิชาการศึกษา - เจ้าหน้าที่ธุรการ - พนักงานสันทนาการ สนใจติดต่อ 098-474-2009 (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)
98
ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ “การจัดทําราคากลางงานก่อสร้างทาง” ในกระบวนการจัดจ้างงานก่อสร้างของทางราชการ การจัดทําราคากลางงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนที่สําคัญมาก เพราะเป็นจุดสําคัญที่ใช้ในการกําหนดราคาสิ่งก่อสร้างที่เหมาะสม ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ไม่ทําให้ราชการได้รับความเสียหาย และต้องเป็นราคาที่เป็นธรรม ผู้รับจ้างสามารถทํางานได้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการ ไม่ขาดทุนหรือได้รับกําไรเกินกว่าที่ควรจะได้ ถึงแม้คณะรัฐมนตรีจะได้มีมติกําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการฉบับปี พ.ศ. 2555 ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทําราคากลางแล้วก็ตาม แต่ผู้คํานวณราคากลางก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องคํานวณให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคาด้วย โดยเฉพาะงานทางที่ผู้คํานวณราคากลางจะต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญในการประมาณราคา เช่น รายละเอียดลักษณะงาน การคิดค่าขนส่ง ค่าดําเนินการ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ข้อมูลวัสดุ แหล่งข้อมูลวัสดุ ค่าแรงงาน การคํานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย การใช้งาน Factor F เป็นต้น และเพื่อให้การถอดแบบ ประมาณราคา เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยํา ลดความผิดพลาดในการคํานวณ ผู้ประมาณราคายังต้องรู้จักประยุกต์ใช้โปรแกรมช่วยคํานวณราคากลางในอีกทางหนึ่งด้วย
         สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงได้จัดทําโครงการอบรม “การจัดทําราคากลางงานก่อสร้างทาง”
ขึ้นขึ้น โดยได้เชิญ อาจารย์ธราเทพ ทองเบ้า (ช่างอ่าง) หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

สถานที่จัดอบรม
โรงแรมประตูน้ำ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ( รวม 3 วัน)


ค่าลงทะเบียน
> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 3,300บาท
ชําระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ลดเหลือ 2,800บาท
> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่อปท. 4,500 บาท
ชําระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ลดเหลือ 4,000บาท
> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง

วิทยากร อาจารย์ธราเทพ ทองเบ้า (ช่างอ่าง) หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

เนื้อหาการอบรม
1. ภาพรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
2. วัสดุก่อสร้าง การคิดราคาและแหล่งวัสดุ/ การคิดค่าแรงงาน
3. การคํานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
4. การใช้แบบฟอร์มสําหรับการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
5. รายละเอียดและลักษณะงานก่อสร้าง
6. เกณฑ์การถอดแบบและการคํานวณปริมาณวัสดุ/การคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
7. การใช้ Factor F/ การใช้งานโปรแกรม  Excel ในการคํานวณราคากลางและการปรับแก้


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สมัครอบรมคลิก 


หรือโทร 081-3282788
99
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รับโอนพนักงานตำแหน่งนายช่างโยธา 2-4/5เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ต้องการรับโอนพนักงานตำแหน่งนายช่างโยธา 2-4/5 
สนใจสอบถามข้อมูลที่  0945301889  หน.ฝ่ายแบบแผนฯ
100
อบต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี รับโอนย้ายหลายตำแหน่งอบต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
รับโอนย้ายตำแหน่ง-นายช่างโยธาหรือสาขานายช่างสำรวจ
-นายเขียนแบบตามประกาศมติ กอบตกำหนด ระดับ2-4/5
ติดต่อ 085-6079879
หน้า: 1 ... 8 9 [10]